Pravidla společenství

  1. Společenství je přidruženým orgánem Asociace místnich potravinových iniciativ, o.p.s (dále AMPI).

  2. Společenství je shromážděním zástupců místních potravinových iniciativ v ČR.

  3. Členem Společenství se může stát každý zástupce místní potravinové iniciativy podáním přihlášky na stanoveném formuláři a jejím schválením správní radou AMPI. Správní rada má rovněž právo člena Společenství vyloučit, jestliže jednal v rozporu se zájmy společnosti, nebo se nejméně jeden rok neúčastnil činnosti shromáždění.

  4. Společenství má právo navrhnout jednoho člena správní a dozorčí rady, a také právo nahlížet do účetnictví společnosti, vyjadřovat se k účetní závěrce a rozpočtu a dávat podněty aktivitám a směřování společnosti.

  5. Společenství se zpravidla schází jednou ročně. Zasedání svolává správní rada AMPI libovolnou vhodnou formou.

  6. Společenství rozhoduje hlasy většiny všech svých přítomných členů.

  7. Společenství je oprávněno kolektivně rozhodnout o povinnosti svých členů platit členský příspěvek a též o jeho výši a splatnosti.

  8. Jedna KPZka může být v Společenství zastoupena i více členy, v některých případech je to dokonce velmi žádoucí (např. zemědělec, koordinátor a podlíník jedné KPZ)

  9. Zasedání Společenství je usnášení schopné při účasti minimálně poloviny členů a rozhodnutí jsou přijímána na základě shody všech přítomných členů t.j. konsensuálně.
  10. Členové Společenství se zavazují, že jejich fungování je založeno na těchto hodnotách.